Jak usyskać licencję taxi w Łodzi? Procedura na miasto Łódź jest szczegółowo opisana poniżej. W kazym mieście jest podobna. Róźnice występują nieznaczne. Niektóre miasta wymagają zdjęcia legitymacyjnego do identyfikatora, dodatkowych oznaczeń TAXI jak HERB, najlejki z cennikiem itp…

Procedura w kolejności

1/ kurs – np taki jak oferowany koszt 189 zł

2/Egzamin – w formie testu zawierający przepisy prawa miejscowego raz topografie miasta

po zdanym egzaminie

1/ działalność gospodracz lub umowa o pracę

2/ samochód uzbrojony – tzn zainstalowana kasa fiskalna i taxometr wraz z wbitym TAXI do dokumentów pojazdu

3/ własność pojazdu lub umowa najmu, użyczenia

4/ badania lekarskie ( medycyna pracy i psychotesty – kieroca kat B – przewóz osób taxi)

5/ oświadczenie o niekaralności

6/ wypełnienie wniosku o wydanie licencji i jej odbiór

poniżej link do strony UM ŁÓDŹ z cała procedura urzedową i przydatnymi informacjami

Aktualne informacje znajdują się pod adresem:

http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=23&id=10566

Egzamin osób zamierzających wykonywać krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Łodzi
Sposób załatwiania sprawy:Zainteresowany składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobiście lub przez osobę upoważnioną.
Wymagane dokumenty:Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką.W przypadku dokonania zapisu na egzamin przez pełnomocnika – stosowne upoważnienie.
Termin załatwienia sprawy:W dniu złożenia kompletnego wniosku – gdy znany jest termin egzaminu.Gdy wniosek wpływa do organu w dniu, w którym nie jest wyznaczony termin egzaminu przez przewodniczącego komisji – do 30 dni.
Opłata skarbowa:17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopiiZwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentówjeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwuWpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016Inne opłaty:Opłata za egzamin: 280 zł.Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu na poniższe konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych, tytułem: „Opłata za egzamin TAXI”:GETIN Bank S.A.
13 1560 0013 2026 0000 0026 0025
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 r. z późn. zm.),Uchwała Nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202),Uchwały Nr XXXIII/860/16 w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi.
Tryb odwoławczy:Osobom, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym, przysługuje prawo odwołania do Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.Odwołanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu informacji o negatywnym wyniku egzaminu.Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dniu, a informacja o ostatecznej decyzji przekazywana jest zainteresowanemu niezwłocznie po jej podjęciu.
Informacje dodatkowe:Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych, al. Politechniki 32, sala 114).Wyniki egzaminu są ogłaszane w przeciągu 45 min. od jego zakończenia.Zaświadczenia potwierdzające ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym są wydawane przez przedstawiciela komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu, o ile możliwe jest w tym dniu ich podpisanie przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.Termin najbliższego egzaminu: 27.09.2017 r.W budynku przy al. Politechniki 32, na parterze, mieści się Oddział GETIN Banku, w którym również można dokonywać wpłat za egzamin.
Dokumenty do pobrania:WniosekWykaz aktualnych ośrodków prowadzących szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności GospodarczejOddział Licencji i ZezwoleńAl. Politechniki 3293-590 Łódźpokój: 217telefon: +48 (42) 638-50-62, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83, +48 (42) 638-52-56, +48 (42) 638-55-30