Organizator szkolenia

WiU Dariusz Nawara,

nip : 679-155-15-72

REGON: 351325902


Ośrodek szkolenia www.LicencjaTAXI.pl
ul. Kozia 19, 30-731 Kraków


Kontakt:

tel. 880-170-995

www.LicencjaTaxi.pl

biuro@licencjaTAXI.pl

Umowa/Regulamin w sprawie uczestnictwa w kursie w formie e-learning (samokształcenia kierowanego) przygotowującym do egzaminu celem uzyskania licencji na przewóz osób – TAXI wydawanej przez Urząd Miasta, Gminy, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z ustawą dotycząca licencjonowanego przewozu osób TAXI, na podstawie rozporządzenia oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r.,poz.1414 )zwanym w dalszej części Kursantem.

 1. Przedmiot umowy / regulaminu / zlecenia
 2. Regulamin niniejszy zawiera ofertę kursu z zakresu licencjonowanego przewozu osób TAXI organizowanych przez Zleceniobiorcę na platformie e-learning www.licencjataxi.pl,
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zorganizować nauczanie przedmiotu w systemie nauczania e-learning:
  1. dostarczenie Hasło/Login dla klienta,
  1. zapoznanie ze sposobem nauczania , zakresem materiału,
  1. konsultacje indywidualne, na platformie twitter, facebook, g+, youtube.com , poczta elektroniczna na wskazany e-mail w rejestracji, telefon , osobiste w ośrodku szkolenia.
  1. zakres szkolenia:

Program szkolenia:

Na szkoleniu zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji taxi. Przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.

Program szkolenia zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką

( mogą występować pewne regionalne odstępstwa od tego programu głównie dotyczące proporcji godzinowych oraz tematyki. Szkolenia są personalizowane na konkretne miasto lub gminę )

 1. Zagadnienia z topografii 13 godz.
 2. Przepisy prawa miejscowego 5 godz.

w tym

 1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2 godz.
 2. Ceny urzędowe, strefy cen ( stawki taryfowe ) 1 godz.
 3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie 2 godz.

III.                Udzielanie pierwszej pomocy medycznej   2 godz.

Razem ( nie więcej niż ): 20 godz.

(W rzeczywistości – czas dostępu do szkolenia nie jest ograniczony czasowo)

 1. O kursie
 2. Zleceniobiorca prowadzi pełny nadzór nad platformą, nad pracą, testami uczestników, sprawdzanie ich frekwencji , stały nadzór nad postępami w nauce , oraz wydanie, zaświadczenia o ukończeniu kursu, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia testu końcowego oraz gdy zostanie przekroczona minimalna ilość godzin pozwalająca na podejście do egzaminu końcowego tzn. max.20 godzin lekcyjnych (1h lekcyjna 45 min) oraz czas konsultacji.
 3. Klient może korzystać bez ograniczeń czasowych z platformy na stronach www.LicencjaTaxi.pl, w trakcie trwania kursu – czyli do momentu wystawienia zaświadczenia.
 4. Po ukończeniu kursu Klient może korzystać z platformy przez 180 dni, po upływie tego czasu login i hasło zostanie usunięte.
 5. Hasło i Login wygasa w czasie krótszym niż 180 dni , po informacji od klienta lub Urzędu Miasta o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego.
 6. Materiały dotyczące topografii udostępniane są do najpóźniej 2 dniu szkolenia.
 7. Materiały z topografii pozyskiwane są w internetowych baz danych. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać na adres email.
 8. Za niezgodności wynikające z barku aktualizacji ww baz danych z których korzysta wiu Dariusz Nawara, nie odpowiadamy !!!
 9. Pytania w szkoleniu ( z wyłączeniem gminy Kraków), nie są pytaniami egzaminacyjnymi.

III. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do regularnego korzystania z platformy na stronachwww.LicencjaTaxi.pl,  
 2. Wpłata za kurs równoznaczna jest z akceptacją Umowy/Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji z kursu, klient ma obowiązek wypowiedzenia Umowy na piśmie. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach na czas krótszy niż 180 dni nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach na czas dłuższy niż 180 dni jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z winy Klienta bez zwrotu opłaty za kurs.
 5. Możliwe jest wycofanie się z punktu 3i4 w uzasadnionych przypadkach. Po rozpatrzeniu wniosku Zleceniobiorcy w formie pisemnej , w terminie do 14 dni od jego złożenia.
 6. ZABRANIA się udostępniania osobom trzecim Login i Hasło do serwisu www.KursLicencjaTaxi.pl, www.wiu.com.pl pod rygorem unieważnienia umowy.
 7. W przypadku naruszenia pkt. 6 zostaje automatycznie zablokowany dostęp do platformy oraz wszczynane są działania prawne w skutek naruszenia praw autorskich. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym z winy Klienta, bez zwrotu opłaty za kurs jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.
 8. Klient ma obowiązek zgłaszania błędów, uszkodzeń oraz innych spraw związanych z platformą LicencjaTaxi.pl,  w postaci poczty elektronicznej, komunikatora lub telefonicznie zgodnie z danymi znajdującymi się na stronie na stronach wymienionych w pkt. I
 9. Warunkiem prawidłowego działania serwisu na komputerze użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej, oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, umożliwiające komunikacje z serwisem.
 10. Serwis www.LicencjaTaxi.pl, www.wiu.com.pl oraz inne strony wymienione w pkt. I prowadzi sprzedaż szkoleń i kursów internetowych, stworzonych przy pomocy systemów e-learningowych, tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 11. W przypadku jakichkolwiek problemów, bądź wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia użytkownikowi realizacji, oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w procesie dydaktycznym.
 12. Każdy użytkownik podpisując umowę lub akceptując regulamin w formularzu zgłoszeniowym, rozpoczynając kurs przesyłając swoje dane poczta , poczta e-mail lub inna formą komunikacji akceptuje i wyraża zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu i świadomie dokonuje wpłaty na wskazane konto bankowe.
 13. Użytkownik dokonujący rejestracji, zgadza się na przesyłanie na adres e-mail newslettera www.KursLicencjaTaxi.pl, www.wiu.com.pl , zawierającego informacje związane z działaniem i tematyką serwisu.
  W każdej chwili użytkownik może usunąć swoje dane z bazy serwisu, bądź wypisać się
  z newslettera, odbierając tym samym administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
 14. Każdy użytkownik, zgłaszający chęć pobrania darmowego materiału, w postaci kursu lub szkolenia zgadza się z regulaminem i Polityką Prywatności serwisu www.LicencjaTaxi.pl,  oraz wyraża zgodę na zapisanie do bezpłatnego newslettera www.LicencjaTaxi.pl,  
 15. Płatności
 16. Cena kursu dla pojedynczej osoby ustalona zostaje na kwotę – stawka za szkolenie – patrz aktualny cennik, nie ulega zmianie w trakcie trwania szkolenia, w tym VAT 23%.
 17. Punkt 1/ nie dotyczy grup – patrz cennik, nadal pozostaje stawka VAT 23%.
 18. Opłata za kurs jest jednorazowa i wnoszona jest gotówką lub przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy zgodnie z treścią Umowy/Regulaminu.

Dariusz NAWARA
ul. Heleny 24/76, 30-838 Kraków

mBank 94 1140 2004 0000 3650 6641 4301


tytuł wpłaty:Imię i Nazwisko

 1. Naruszenie regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy na korzystanie z platformy na stronachwww.LicencjaTaxi.pl, z winy Klienta bez zwrotu wniesionych opłat oraz wszczęcie kroków prawnych.
 2. Login i Hasło jest przekazywane Klientowi w ciągu do 24h od wniesienia opłaty, za pomocą poczty elektronicznej, sms, lub innego komunikatora . Forma do ustalenia indywidualnie.
 3. Login i Hasło są indywidualne , służą do identyfikacji, prowadzenia statystyk i nie mogą być udostępniane osobom trzecim pod rygorem unieważnienia umowy z winy Klienta.
 4. Prawa Klienta
 5. Uwaga! Faktury Vat wystawiane będą w bieżącym miesiącu do dokonanej wpłaty i po okazaniu paragonu
 6. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy na piśmie. Zleceniobiorca zwróci wówczas wniesione przez Klienta płatności pomniejszone o opłatę administracyjną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) oraz kwoty proporcjonalnie za godziny lekcyjne , które odbyły się do dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia Umowy.
 7. Klient ma prawo do zgłaszania postulatów i wniosków, zarówno w sprawach merytorycznych jak i organizacyjnych.

Paragon jest wystawiany w momencie wpłaty gotówką lub po zaksięgowania przelewu bankowego.

VII Prawa do zakupionych szkoleń i kursów

 1. W momencie zakupienia kursu przez użytkownika, otrzymuje on do niego dostęp, lub możliwość odbierania odpowiednich materiałów przesyłanych na skrzynkę e-mail uczestnika.
 2. Dostęp do kursu oraz możliwości z nim związanych jest ograniczony czasowo.
 3. W niektórych przypadkach okres ten może ulec zmianie, na wniosek kursanta. O czasie na jaki zostaje przedłużony dostęp do materiałów użytkownik zostanie poinformowany drogą email.
 4. Wszystkie szkolenia i kursy zawarte w serwisie są własnością administratora serwisu. Prawa do treści merytorycznej przekazywanej w szkoleniach należą do autora/prowadzącego.
 5. Uczestnik nie może udostępniać żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela platformy na stronach www.LicencjaTaxi.pl,
 6. W przypadku niezastosowania się do powyższych punktów Regulaminu przez użytkownika, bądź osobę trzecią, administrator podejmie odpowiednie kroki prawne.
 7. Wszystkie kursy i szkolenia darmowe oraz płatne udostępniane w serwisie treści szkoleń, na platformie www.LicencjaTaxi.pl, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

VIII Postanowienia końcowe

 1. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, w kierunku prawidłowego działania serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony, w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w nim zachodzących.
 3. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie całości lub części zawartości serwisu, szkoleń i kursów w nim sprzedawanych i udostępnianych, zmienianie struktury, lub innego modyfikowania, a także udostępniania innym osobom w sposób naruszający porządek prawny.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu, będąc jego użytkownikiem. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
 5. W przypadku braku akceptacji regulaminu, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu, użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.

Ponadto akceptując warunki umowy / regulaminu:

 1. Wyrażam zgodę na wystawianie faktur i korekt bez mojego podpisu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez WiU Dariusz Nawara zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/08/1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiązują uregulowania prawne prawa polskiego, a sprawy rozpatruje Sąd właściwy dla Zleceniobiorcy.
 4. Wyrażam zgodę na przesłanie ( odbiór ) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu licencjonowanego przewozu osób Listem Poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Materiały, pytania i testy są tylko przykładami i nie są materiałami egzaminacyjnymi !!!
 6. Wyrażam zgodę na wysłanie dokumentów przesyłką kurierską FedEX – opcja w cenniku.
 7. Nie odebrane przesyłki bez względu na swą formę , docierające do organizatora w formie zwrotu nie są przez niego odbierane. Dalszy ich los oraz zawarte dane w przesyłkach nie podlegają ochronie gwarantowanej przez organizatora szkolenia. Dalszy ich los jest zgodny z regulaminem Poczty Polskiej i FedEx.
 8. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane kursantowi służy tylko i wyłącznie do czynności cywilno-prawnych takich jak :a/ możliwość ubiegania się o termin egzaminu w Urzędzie Miasta, Zapisania się na egzamin w Urzędzie Miasta. b/ odebranie licencji po zdanym egzaminie państwowym w Urzędzie Miasta – gdy na dokumencie znajduje się adnotacja o pozytywnym jego wyniku.
 9. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia NIE jest dokumentem który upoważnia do wykonywania przewozu osób taksówką !!! Jedyna forma akceptowana prawem jest – odebrana licencja na podstawie ww zaświadczenia i dokumentów wg regulacji w danej gminie, mieście- lista dokumentów – wniosek o wydanie licencji !!!

Materiały szkoleniowe zostały przygotowane na podstawie dostępnych ustaw, uchwał, rozporządzeń,

Materiały dotyczące topografii tworzone są na podstawie baz danych Urzędów Miasta, pkt.pl, google.maps, zumi.pl i inne,

Materiały z topografii to informacje o lokalizacja obiektów oraz informacje o skrzyżowaniach ( nie dotyczy Krakowa )

Wszystkie błędy i niejasności należy zgłaszać drogą e-mail organizatorowi szkolenia

Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zamieszczane ww bazach danych, a wykorzystane w treści szkolenia.

Prywatność i ciasteczka w naszych witrynach

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona wszystkich witryn należącej do WiU Dariusz Nawara:

 • Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 • Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. wypełnienie formularza). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 • Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 • Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 • W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 • Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Dodano – 25-12-2014

Ze względu na motoryczne i nagminne nie odbieranie przesyłek, nie dokładne dane umieszczane w formularzu zgłoszeniowym, zostały dodane następujące zapisy regulaminu:

Wystawienie duplikatu zaświadczenia – koszty ponosi kursant w kwocie 50 zł.

Duplikat wysłany listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Duplikat wysłany kurierem FedEx to koszty duplikatu plus dodatkowo 70 zł

Duplikat wysłany kurierem FedEX za pobraniem to koszty duplikatu plus dodatkowo 79 zł

Nie wysyłam zaświadczeń ( duplikatów za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej )

Powtórne wystawienie nieodebranego przy pierwszej wysyłce zaświadczenia traktujemy jako wystawienie duplikatu.

Jedyne odstępstwo od ww procedury i cennika jest w sytuacji w której przesyłka nie dotarła z winy nadawcy ( organizatora ).

Celem szkolenia było uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania licencji, szkolenie z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.poz. 1414).
Po ukończonym szkoleniu osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na adres do korespondencji, wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury lub uchwałą Rady Miasta, upoważnia do ustalenia terminu egzaminu Państwowego. W gminach poniżej 100 tyś. mieszkańców, kursant zwolniony z egzaminu. Kurs jest obowiązkowy w wybranych gminach, zanim się zapiszesz na szkolenie, a chcesz uzyskać licencję na gminę poniżej 100 tyś mieszkańców zasięgnij informacji w Urzędzie Miasta lub Gminy o wymaganiach do uzyskania licencji taxi. Jeśli wykupisz szkolenie na miasto lub gminę w którym nie wymagany jest egzamin, a tym bardziej nie jest wymagane ww. szkolenie lub szkolenie zostało nie prawidłowo wybrane, WiU Dariusz Nawara nie ponosi za to odpowiedzialności. Zastosowanie ma wtedy punkt V regulaminu.

Aktualizacje REGULAMINU

dodano 30-09-2018 r. – Wznawianie kursu od 1 stycznia 2019 roku .

Kurs jest wznawiany w następujących przypadkach

-Jeśli od wpłaty za szkolenie nie minęło więcej niż 365 dni wznawiany jest bez ograniczeń ( wygasłe hasło, zagubienie hasła i loginu, zablokowanie dostępu przez wprowadzanie błędnych danych)

-Jeśli od wpłaty ( lub daty wystawienia dokumentu do UM o ukończonym szkoleniu) minęło więcej 365 dni – szkolenie jest wznawiane jednorazowo na max 100 dni.

-W wyjątkowych przypadkach wznawiam szkolenie po upływie ww terminów – po przeanalizowaniu indywidualnie każdego przypadku.

Uzasadnienie

Dla kursanta – usprawnienie procesu szkolenia i zdobywania uprawnień  – zamykanie procesu szkolenia i zdawania egzaminu – by kursant podjął decyzję czy zamknąć etap szkolenia zdanym egzaminem lub porzuceniem pomysłu.

Dla ośrodka  – porządek w dokumentacji i bazach danych

dodano 30-09-2018 r. Wystawianie duplikatu zaświadczenia.

Duplikat zaświadczenia jest wystawiany natychmiast po wniesieniu opłaty za ww czynność  ( zagubiony – 20 zł)

Duplikat wystawiany jest tylko sobie widniejącej na ww dokumencie.

Jeśli dokument został samodzielnie wypełniony – niezgodnie z instrukcją oplata 50 zł

Jeśli dokument został zatrzymany – użyty niewłaściwie , niezgodnie z prawem ( podrabianie pieczątek , podpisów etc)- ośrodek szkolenia może wystąpić na drogę sądową i zgłasza takie przypadki prokuraturze i właściwemu UM .